Algemene voorwaarden
Bouwersgids.be

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepassing Algemene Voorwaarden
1. Deze algemene voorwaarden gelden op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met ASE BV (handelend onder de handelsnaam Bouwersgids.be), met maatschappelijke zetel te 3800 Sint-Truiden, Ordingen Dorp 34 en met ondernemingsnummer 0537.798.583 (RPR Hasselt), ongeacht strijdige bepalingen vermeld op documenten van de opdrachtgever. Door ondertekening van de bestelbon of registratieproces via de website te doorlopen, wordt de klant/opdrachtgever geacht deze algemene voorwaarden te aanvaarden voor de huidige, alsmede voor toekomstige overeenkomsten, transacties, bestellingen en/of plaatsingen. Van de huidige algemene voorwaarden kan slechts afgeweken worden mits uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord vanwege ASE BV.
2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend in overleg en wanneer ASE BV deze afwijkingen nadrukkelijk schriftelijk aan de opdrachtgever heeft bevestigd.
3. De nietigheid of ongeldigheid van een bepaling of een gedeelte van een bepaling uit deze voorwaarden heeft geen gevolgen voor de werking van de overige bepalingen. De betwiste bepaling wordt geacht op zichzelf te staan en niet van toepassing te zijn.


Artikel 2. Aanbod
1. De overeenkomst tussen de opdrachtgever en ASE BV heeft betrekking op de aankoop van advertentieruimtes in magazines en/of online magazines waarvoor ASE BV optreedt als exclusief mandataris van de uitgever.
2. ASE BV treedt louter op als tussenpersoon voor de publiciteit van de vereniging, onderneming en/of instantie die op de bestelbon staat vermeld en kan dus geenszins als verantwoordelijke uitgever van het magazine worden beschouwd. ASE BV is enkel en alleen de verantwoordelijke uitgever van het tijdschrift/online magazine Bouwersgids.be.


Artikel 3. Overeenkomst
1. Het doorlopen van het registratieproces via de website of het ondertekenen van de bestelbon heeft automatisch tot gevolg dat de opdrachtgever een bindende offerte stuurt voor het sluiten van een overeenkomst. Iedere persoon of maatschappij die bestellingen plaatst voor rekening van derden of met het verzoek ze aan derden te factureren, maakt zich sterk voor deze derden overeenkomstig art. 1120 B.W., en zal persoonlijk (mede) aansprakelijk zijn voor de betaling ongeacht of ASE BV akkoord ging met de wijze van facturering.
2. ASE BV sluit louter contracten met opdrachtgevers die minstens de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt. Minderjarigen kunnen geen aanvragen indienen, mits toestemming van de ouder(s) of wettelijke voogd. Als we merken dat de aanvraag door een minderjarige werd geplaatst, zullen wij deze aanvraag weigeren.
3. De opdrachtgever verbindt zich ertoe om ten laatste 8 dagen na de ondertekening van de bestelbon de nodige informatie voor de reclame aan ASE BV te bezorgen. Indien het advertentiemateriaal niet tijdig aan ASE BV wordt bezorgd, geeft de opdrachtgever zijn akkoord dat ASE BV (zonder verdere verwittiging) zelf de advertentie samenstelt door vermelding van naam, adres en telefoonnummer, zoals omschreven op de bestelbon. Voor dergelijke inlassingen wordt geen proefdruk afgeleverd.


Artikel 4. Prijs
1. De prijs incl. BTW wordt duidelijk in de bestelbon opgenomen. Indien de prijsvermelding door gevolg van een technische of menselijke fout kennelijk fout is geafficheerd, is ASE BV niet gebonden door dit aanbod.
2. Aangezien elke overeenkomst onder andere voorwaarden kan worden aangegaan, zijn de prijzen van eerdere bestelbonnen niet bindend voor volgende overeenkomsten.


Artikel 5. Betaling
1. De opdrachtgever kan kiezen uit volgende betalingsmogelijkheden: Payconiq, bankoverschrijving en contante betaling. ASE BV behoudt zich het recht voor voorafgaandelijke betaling te vorderen in dien zij dit nodig acht.
2. Indien de opdrachtgever kiest voor betaling via overschrijving dient hij/zij het verschuldigde bedrag binnen een zo kort mogelijke termijn over te maken op het rekeningnummer van ASE BV, nl. BE84 1030 4652 0359. Indien het verschuldigde bedrag binnen een termijn van 20 dagen nog niet werd betaald, heeft ASE BV het recht om de overeenkomst zonder enige opgave van reden en kosteloos te ontbinden.
3. Indien de opdrachtgever heeft nagelaten om het volledige bedrag te betalen, zal ASE BV een herinnering versturen. Indien de opdrachtgever 14 dagen na het versturen van deze herinnering nog niet tot betaling is overgegaan, is de opdrachtgever bovenop het verschuldigde bedrag een intrest van 10% per jaar alsook een forfaitaire schadevergoeding van minstens € 20,00 en maximum € 2.000,00 aan ASE BV verschuldigd.
4. De termijn van bovenstaand lid gaat in vanaf de eerste kalenderdag na het versturen van de herinnering via e-mail.


Artikel 6. Inhoud van de reclame
1. De opdrachtgever is exclusief verantwoordelijk voor de juistheid van de teksten en afbeeldingen welke hij opgeeft of aanvaardt, evenals voor de inhoud, de titels, logo’s en andere. Hij garandeert dat deze geen inbreuk vormen op enige regelgeving, zoals onder meer doch niet beperkt tot de wetgeving inzake intellectuele eigendom.
2. De opdrachtgever zal ASE BV zonder voorbehoud op eerste verzoek vrijwaren voor elke vordering (van welke aard dan ook) die door derden zou worden ingesteld met betrekking tot de gepubliceerde tekst en/of afbeeldingen. De opdrachtgever erkent dat de te publiceren tekst voorafgaand aan hem werd voorgelegd bij de plaatsing van de bestelling en deze (na grondig nazicht) te hebben goedgekeurd.
3. Wanneer aan ASE BV opdracht wordt gegeven om advertenties te plaatsen in een dusdanige vorm dat er sprake is van gelijkenis met eventuele redactionele berichtgeving of bestaande lay-out (of andere advertenties), behoudt ASE BV zich het recht voor om naar eigen inzicht de opmaak, lay-out en/of typografie van de kwestieuze advertentie te wijzigen zodoende dat er duidelijk onderscheid is.


Artikel 7. Opzeg van de overeenkomst
1. De overeenkomsten tussen ASE BV en de opdrachtgever betreffen jaarcontracten. Na afloop van de contractperiode en bij uitblijven van enige opzeg uitgaande van de opdrachtgever zal de overeenkomst stilzwijgend voor één jaar worden verlengd.
2. Indien de opdrachtgever de overeenkomst wenst te beëindigen, dient deze minstens 3 maanden voor het einde van het laatste lopende jaar van de overeenkomst via aangetekend schrijven of e-mail te worden opgezegd.


Artikel 8. Gratis proefperiode
1. ASE BV biedt een gratis proefperiode aan, waarbij de opdrachtgever 3 maanden lang kosteloos kan genieten van promotie op haar website bouwersgids.be.
2. Indien de opdrachtgever de overeenkomst met ASE BV wenst te beëindigen, dient deze minstens 7 werkdagen voor het einde van deze periode via aangetekend schrijven of e-mail te worden opgezegd.
3. Bij gebrek aan tijdige opzeg via aangetekend schrijven of e-mail wordt geacht dat de opdrachtgever de overeenkomst met één jaar wenst te verlengen en wordt een jaarlijkse kost van € 680,00 excl. BTW aan de opdrachtgever aangerekend.


Artikel 9. Middelenverbintenis
1. De opdrachtgever erkent dat er op ASE BV een middelenverbintenis rust en geen resultaatsverbintenis. ASE BV is bijgevolg uitsluitend aansprakelijk voor eventuele onjuistheden, drukfouten, zetfouten, rangschikkingen verschillend van deze op de bestelbon vermeld en/of weglatingen van een deel van de tekst en/of afbeeldingen, merken, logo’s enz. in geval van bewezen bedrog.
2. De eventuele aansprakelijkheid van ASE BV in geval van bedrog kan alleen aanleiding geven tot een vermindering van de prijs waarvan de omvang zal bepaald worden in verhouding tot de zwaarwichtigheid van het bewezen bedrog. De aansprakelijkheid van ASE BV is steeds beperkt tot het bedrag dat in de overeenkomst is opgenomen (na aftrek van administratiekosten). In geen geval kan ASE BV aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die de opdrachtgever of opdrachtgever geleden zou hebben, zoals bijvoorbeeld gederfde winst, inkomstenverlies, e.d.


Artikel 10. Opschorting van de uitvoering van de overeenkomst
1. Van zodra een van de partijen is gestopt met het uitvoeren van de eigen verplichtingen van de overeenkomst, heeft ook de andere partij de mogelijkheid om de uitvoering van de eigen verplichtingen tijdelijk op te schorten.
2. ASE BV is reeds in de mogelijkheid om zich op deze opschorting te beroepen van zodra de opdrachtgever haar verschuldigde betalingen niet tijdig heeft uitgevoerd.


Artikel 11. Klachtenprocedure
1. Alle klachten dienen binnen een termijn van 7 kalenderdagen ter kennis worden gebracht van ASE BV. De klachten kunnen louter via het e-mailadres info@bouwersgids.be worden overgemaakt.
2. ASE BV zal binnen een zo kort mogelijke termijn en minstens binnen 7 kalenderdagen over deze klacht standpunt innemen.
3. Indien blijkt dat de klacht gegrond is, zal ASE BV de opdrachtgever ervan op de hoogte brengen dat zij de nodige aanpassingen zal uitvoeren.


Artikel 12. Overmacht
1. Situaties zoals stakingen, pandemieën, administratieve maatregelen, langdurige ziekte en andere onverwachte gebeurtenissen, waarover ASE BV geen controle heeft, bevrijden ASE BV voor de duur van de hinder en voor hun draagwijdte van haar verbintenissen, zonder recht op enige prijsvermindering of schadevergoeding voor de opdrachtgever.
2. Wanneer in bovenstaande situatie geconcludeerd wordt dat het niet meer mogelijk is de verbintenissen redelijkerwijs na te komen, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door ASE BV tot aan het moment van overmacht zullen alsnog worden gefactureerd.


Artikel 13. Toepasselijk recht
1.Het Belgisch recht is van toepassing op de overeenkomsten van ASE BV. Elk geschil met betrekking tot het sluiten, de geldigheid, de uitvoering en/of de beëindiging van deze overeenkomst zal worden beslecht door de bevoegde rechtbank van het gerechtelijk arrondissement Limburg en desgevallend het vredegerecht van Sint-Truiden.


Artikel 14. Copyright
Alle foto’s, teksten en logo’s op deze website en andere communicatiekanalen zijn beschermd door het auteursrecht. Het is verboden voor derden om zonder schriftelijke toestemming van ASE BV deze inhoud over te nemen, te publiceren of op een of andere manier te gebruiken.


Artikel 15. Privacy
De privacyverklaring met alle informatie en rechten voor de opdrachtgever kan worden geraadpleegd op de website bouwersgids.be.